Food Standards Australia New Zealand Logo
Food Standards Australia New Zealand Logo

Arsenic in seaweed_Thai

สารหนู

(มกราคม 2556)

สารหนูเป็นธาตุเคมีที่พบในน้ำ อากาศ อาหารและดินซึ่งเป็นสารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือเกิดจากการปนเปื้อนจากการกระทำของมนุษย์

สารหนูเกิดขึ้นในรูปแบบอินทรีย์และรูปแบบอนินทรีย์ รูปแบบอินทรีย์มีพิษค่อนข้างต่ำในขณะที่รูปแบบอนินทรีย์จะมีอันตรายมากกว่า เนื่องจากทั้งสองรูปแบบมีอยู่ตามธรรมชาติในดินและน้ำบาดาล เราจึงพบทั้งสองรูปแบบในปริมาณเล็กน้อยในอาหารและเครื่องดื่มบางประเภทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ในอดีตมีการใช้สารประกอบของสารหนูอย่างกว้างขวางมาก ตัวอย่างเช่น ในยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืชและยาสำหรับสัตว์ แต่ปัจจุบันไม่มีการจดทะเบียนการใช้สำหรับพืชอาหารหรือสำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ สารหนูแบบอนินทรีย์มีการจดทะเบียนสำหรับการ ใช้ในการป้องกันรักษาไม้และสำหรับการควบคุมปลวกในไม้ และมีการใช้อนุพันธ์ของสารหนูในยากำจัดวัชพืชสำหรับสนามหญ้า สนามและฝ้าย

สารหนูในสาหร่ายทะเลและอาหารอื่น

อาหารทะเลและผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเลบางอย่างสามารถมีสารหนูแบบอนินทรีย์ในระดับสูง ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้แก่สาหร่ายทะเลฮิจิกิ ซึ่งเป็นสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลที่มีลักษณะเป็นสีดำและปกติจะอยู่ในรูปแบบที่ถูกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ส่วนมากเราจะใส่สาหร่ายนี้ลงในอาหารต่างๆ เช่น ข้าวและซุ ป แต่เราไม่ใช้สาหร่ายทะเลฮิจิกิในผลิตภัณฑ์ซูชิหรือการห่อด้วยสาหร่าย

ในกฎหมายมาตรฐานอาหารมีการจำกัดสารหนูแบบอนินทรีย์ในอาหารบางประเภ ท เราอนุญาตให้มีสารหนู ในสาหร่ายทะเลและสัตว์จำพวกหอยและปลาหมึกได้ไม่เกิน 1 มก ./ กก . ส่วนในปลาและสัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็ง เช่น กุ้ง ปู ห้ามมีสารหนูอนินทรีย์เกิน 2 มก ./ กก .

ในประมวลกฎหมายก็มีการกำหนดปริมาณสูงสุดของสารหนูในธัญพืชอย่างเช่นข้าวด้วย

ปริมาณสูงสุดข้างต้นถูกกำหนดไว้ในระดับที่สอดคล้องกับการป้องกันด้านสาธารณสุขและความปลอดภัย ซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถปฏิบัติตามได้ โดยครอบคลุมถึงอาหารประเภทหลักที่มีแนวโน้มสูงที่จะมีสารหนู

เราทดสอบสารหนูในสาหร่ายทะเลฮิจิกิที่นำเข้า (โดยกรมวิชาการเกษตร ประมงและป่าไม้) โดยเราจัดว่าเป็นประเภทอาหารที่มีความเสี่ยง เนื่องจากการจัดประเภทดังกล่าว จึงมีการตรวจสอบและทดสอบสารหนูแบบอนินทรีย์ในสาหร่ายทะเลฮิจิกิที่นำเข้ามาทั้งหมด เราไม่อนุญาตให้นำเข้าสาหร่ายฮิจิกิที่พบสารหนูเกินเกณฑ์ที่กำหนด

ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการป้องกันประชาชนจากการได้รับสารหนูในปริมาณมาก ผู้บริโภคสาหร่ายทะเลฮิจิกิในปริมาณมากเป็นประจำ รวมทั้งอาหารอื่นที่อาจมีสารหนู เช่น อาหารทะเลและข้าว ก็อาจมีความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการได้รับสารหนูสูงกว่าคนทั่วไป

หากคุณมีข้อกังวลใดเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการได้รับสารหนู ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ เช่น แพทย์

Print

Return to top